Obsługa korporacyjna

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne nie tylko w trakcie tworzenia spółki czy zakładania działalności gospodarczej, ale także poprzez dobór optymalnych rozwiązań aktywnie uczestniczy we wdrażanych przez przedsiębiorcę projektach i podejmowanych inwestycjach – opiniując czy negocjując umowy, czy pomagając w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne – wspierając Klienta na drodze rozwoju.

Kancelaria zapewnia również w pełni profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach będących przedmiotem działalności Klienta, reprezentując Klienta przed sądami powszechnymi, w każdym stadium postępowania oraz przed Sądem Najwyższym zarówno w sprawach cywilno-prawnych (w tym w sprawach pracowniczych), jak również w sprawach o charakterze administracyjno-prawnym.

Wśród czynności związanych z bieżącą obsługą prawną należy wymienić:

  • kompleksowe doradztwo na etapie zawiązywania spółki, powoływania i odwoływania organów spółki,
  • pomoc prawną przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów gospodarczych, w tym aktywne uczestnictwo na etapie negocjacji umowy, opiniowanie zawieranych umów, mając na uwadze maksymalne zniwelowanie potencjalnego ryzyka wynikającego z danego kontraktu,
  • pomoc prawną w bieżących sprawach przedsiębiorcy,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy i kontraktów managerskich związane m.in. z nawiązaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, stosowaniu zapisów o zakazie konkurencji, stosowaniem sankcji dyscyplinarnych, odpowiedzialnością pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, relacjami z organizacjami pracowniczymi, w tym ze związkami zawodowymi, opracowywanie i opiniowanie regulaminów, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz przygotowywanie informacji, analiz i opinii prawnych, pomoc prawną w zakresie procesu restrukturyzacji zatrudnienia, obejmującego m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej pracodawcy, zwolnienia grupowe, outsourcing,
  • zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zastępstwo przed innymi instytucjami tj. organy administracji publicznej, urzędami skarbowymi, UOKiK, GIODO itp.