Prawo sportowe

Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie prawa sportowego, w sprawach związanych z organizacją i uprawianiem sportu, zarówno na rzecz klubów i związków sportowych, jak również zawodników, trenerów, sędziów, managerów i innych osób związanych ze sportem. Kancelaria doradza przy zawieraniu umów w zakresie zawodowego wykonywania sportu, kontraktów transferowych, umów sponsorskich. Pomaga przy tworzeniu i zapewnia pełną obsługę prawną sportowych spółek akcyjnych, fundacji oraz stowarzyszeń. Kancelaria zapewnia również wsparcie mediacyjne i procesowe we wszystkich sporach z zakresu prawa sportowego, w tym postępowaniach dyscyplinarnych oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami prawa zgód, zezwoleń i licencji.

W zakres usług Kancelarii wchodzi m. in.:

 • opiniowanie, sporządzanie i negocjacja kontraktów z klubami, agentami, sponsorami, reklamodawcami,
 • reprezentacja w sporach z klubami, zawodnikami lub związkami (m.in. o zapłatę zaległego wynagrodzenia, z tytułu nienależytego wykonania umowy), zarówno przed sądami arbitrażowymi (związkowymi), jak i sądami powszechnymi,
 • opracowywanie statutów oraz innych dokumentów wymaganych przy tworzeniu polskich związków sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych oraz ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na działalność oraz licencji uprawniających do udziału w szeroko pojętym współzawodnictwie sportowym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych w rejestrze polskich związków sportowych prowadzonym przez Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu oraz w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych podmiotów działających w dziedzinie sportu,
 • reprezentowanie i pomoc prawna przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach związanych z organizacją i uprawnieniem sportu,
 • reprezentowanie obwinionych i ukaranych w postępowaniach dyscyplinarnych oraz innych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy polskich związków sportowych,
 • sporządzanie skarg na orzeczenia właściwych organów dyscyplinarnych polskich związków sportowych do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOl oraz reprezentowanie ukaranych w postępowaniach wywołanych wniesieniem skargi,
 • ochrona prawna wizerunku sportowca,
 • zabezpieczanie prawne  inwestycji sportowców i ochrona ich majątku.