Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie zamówień publicznych. Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów zobowiązanych do stosowania polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zamówień, jak również do wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie danego zamówienia.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi profesjonalna pomoc prawna na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – począwszy od etapu uregulowania stosunków pomiędzy konsorcjantami, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem ich zgodności z polskimi przepisami prawa zamówień publicznych, analizę pozostałej dokumentacji, którą wykonawcy są zobowiązani składać wraz ze swoją ofertą, po procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym, czy wreszcie spory wynikłe z realizacji zamówienia.