Restrukturyzacja i upadłość

Kancelaria doradza we wszelkich sprawach związanych z restrukturyzacją, opracowaniem programów naprawczych oraz likwidacją przedsiębiorstw. Kancelaria przeprowadza analizy programów naprawczych przedstawionych przez kontrahentów, sporządza specjalistyczne opinie prawne dotyczące poszczególnych rozwiązań oraz możliwości działania przez uczestników postępowań upadłościowych oraz reprezentuje wierzycieli i upadłych w postępowaniu naprawczym i upadłościowym, w tym przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości z braku środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Kancelaria reprezentuje także członków zarządu w procesach dotyczących ich odpowiedzialności z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem, pomagając należycie ochronić się przed ewentualnymi długami kierowanych przez nich spółek, a także reprezentuje ich interesy w przypadku wystąpienia przez wierzycieli z roszczeniami z tego tytułu.

W ramach powyższej obsługi Kancelaria:

  • ​doradza przy wyborze formy prawnej zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika i wykonuje wszelkie czynności związane z ustanowieniem takich zabezpieczeń,
  • przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu wierzyciela jak i w imieniu upadłego,
  • składa zgłoszenia wierzytelności,
  • reprezentuje upadłego, wierzyciela i syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniach sądowych związanych z zaskarżaniem czynności prawnych dokonanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości,
  • prowadzi postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości,
  • doradza nadzorcom sądowym, zarządcom i syndykom masy upadłości w sprawach związanych z zarządem masy upadłości, windykacją wierzytelności upadłego.