Zasady współpracy

Sposób rozliczeń za świadczone usługi dostosowany jest do potrzeb Klienta. Wynagrodzenie ustalane jest według stawki godzinowej lub jako ryczałt za wykonaną usługę. W przypadku stawek godzinowych liczony jest czas pracy prawnika poświęcony Klientowi, który informowany jest o liczbie godzin przeznaczonych jego sprawom z przedstawieniem harmonogramu podjętych czynności. Natomiast stawka ryczałtowa ustalana jest na podstawie wstępnej oceny sprawy i przekazanych przez Klienta dokumentów i informacji. W przypadku zastępstwa procesowego minimalne stawki wynagrodzenia za świadczoną pomoc określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05).

Najczęściej stosowane formy współpracy przedstawiają się następująco:

– rozliczenie godzinowe – ustalane jako iloczyn liczby godzin poświęconych Klientowi w danym okresie rozliczeniowym (najczęściej miesięcznym); najczęściej stosowane w przypadku tzw. dyżurów prawnych czy bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, których obsługa prawna nie przekracza 20 godzin w miesiącu;

– rozlicznie godzinowo – ryczałtowe – wysokość jest uzależniona od zakresu pomocy prawnej zlecanej przez Klienta; forma rozliczenia stosowana w przypadku obsług prawnych większych podmiotów, którzy w ramach kwoty ryczałtu mają ustalony limit godzin przeznaczonych na obsługę prawną, po przekroczeniu którego naliczane są dodatkowe stawki godzinowe;

– wynagrodzenie stałe uzgadniane indywidualnie za prowadzenie poszczególnych spraw, wykonywanie określonych czynności – najczęściej stosowane w przypadku zastępstwa procesowego, każdorazowo nie niższe jednak niż stawki wynagrodzenia określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05), przy opracowywaniu niektórych projektów umów, regulaminów, opinii prawnych itp.;

– tzw. wynagrodzenie success fee, czyli „premia za wynik sprawy” – ustalane jako dodatkowe, poza ryczałtem lub wynagrodzeniem godzinowym, wynagrodzenie zależne od uzyskanej kwoty świadczenia; najczęściej stosowane w sprawach windykacyjnych i odszkodowawczych;

– ustalone wynagrodzenie w przypadku jednorazowych porad prawnych – stawka wynagrodzenia za jednorazową poradę prawną rozpoczyna się od kwoty 150 zł, w zależności od złożoności problemu i czasu poświęconego na przedstawienie przez Klienta sprawy i udzielenie porady;