O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Czubla zapewnia pełen zakres profesjonalnej obsługi prawnej, zarówno na rzecz przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej oraz samorządowej, organizacji pożytku publicznego, jak i na rzecz osób fizycznych. Jedną z naczelnych zasad Kancelarii jest, by zapobiegać problemom, niż tylko je rozwiązywać. Dlatego, obok zastępstwa procesowego i doraźnych porad prawnych, Kancelaria świadczy przede wszystkim bieżącą obsługę prawną. Na etapie poprzedzającym spór sądowy Kancelaria zapewnia pomoc w ocenie ryzyka jego prowadzenia, proponuje alternatywne sposoby rozwiązania sporu, czy wreszcie uczestniczy w procesie negocjacyjnym zmierzającym do polubownego zakończenia sporu. W przypadku skierowania sporu na drogę sądową, prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowaniach arbitrażowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Kancelaria oferuje indywidualne podejście do każdego Klienta zapewniając wysoki poziom merytoryczny realizowanych czynności, profesjonalizm, terminowość oraz pełne zaangażowanie. Przed zaproponowaniem konkretnych rozwiązań dążymy do wyczerpującego definiowania potrzeb Klienta, tak by proponowane rozwiązanie nie tylko było odpowiednie pod względem prawnym, ale również uwzględniało specyfikę danej działalności, w tym aspekty techniczne i biznesowe. Nasze opinie nie polegają wyłącznie na cytowaniu przepisów i teoretycznych rozważaniach, lecz analizie sytuacji i stanu prawnego oraz proponowaniu najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań. Celem Kancelarii jest szybkie i efektywne zaspokajanie potrzeb Klientów z zachowaniem wysokiej jakość obsługi. Stosownie do oczekiwań Klienta przekazujemy sprawozdania o zaawansowaniu sprawy, aby miał on pełną wiedzę o sposobie i etapie jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Klientom Kancelarii porady prawne, konsultacje oraz bieżąca obsługa prawna mogą być świadczone w Kancelarii, w siedzibie Klienta, a także za pośrednictwem dostępnych środków łączności (telefon, e-mail, Skype).

Dodatkową ochronę Klientów Kancelarii zapewnia przynależność prawników Kancelarii do samorządu radcowskiego, zgodnie bowiem z wewnętrznymi przepisami korporacyjnymi każdy radca prawny objęty jest na mocy umów zawieranych za pośrednictwem Krajowej Izby Radców Prawnych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, powstałe w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co istotne, wypłata odszkodowania nie może być w żaden sposób ograniczona umownie przez zakład ubezpieczeń. Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia zawartą indywidualnie z każdym z radców prawnych, wynosi min. 100.000 EUR. Ponadto każdy z radców prawnych objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR.

Radca prawny Natalia Czubla – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo (2010) i Administracja (2007). W latach 2010-2013 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Po złożeniu egzaminu radcowskiego z wynikiem pozytywnym wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem WR-2953-http://rejestrradcow.pl/. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc pracę w jednej z większych kancelarii prawnych w Polsce, mającej swe oddziały w pięciu największych miastach Polski oraz w Niemczech, jako in-house lawyer w jednej z większych spółek notowanych na giełdzie oraz świadcząc bieżącą obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, montażowej, żywnościowej, informatycznej, real estate czy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, prawie cywilnym zarówno procesowym, jak i materialnym, prawie obrotu nieruchomościami, w tym prawnymi aspektami związanymi z komercjalizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie procesowe w reprezentacji przez sądami, organami podatkowymi czy innymi organami administracji publicznej i samorządowej.