Due diligence

Niezbędnym etapem niektórych transakcji jest badanie przedinwestycyjne, czyli tzw. due diligence. Due diligence oznacza szczegółową analizę i ocenę wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki, która może być przedmiotem inwestycji. Due diligence przeprowadza się zazwyczaj przed zakupem udziałów lub akcji, zakupem przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Due diligence może poprzedzać decyzje o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz inwestycje o charakterze kapitałowym. Due diligence może być także bazą do restrukturyzacji jednostki lub grupy.

Podstawowy zakres due diligence prawnego obejmuje:

 • ocenę wewnętrznej struktury spółki poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych (ustalenie stosunków własnościowych oraz kompetencji organów),
 • analizę stosunków z podmiotami powiązanymi,
 • analizę stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości,
 • określenie aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe),
 • analizę obciążeń majątku spółki,
 • ocenę kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów kredytowych oraz ubezpieczeniowych,
 • analizę umów IT (w tym umów wdrożeniowych, serwisowych, utrzymaniowych, licencji i innych),
 • analizę zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz polityką bezpieczeństwa, opracowanie projektów umów bądź weryfikację umów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • określenie zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia),
 • analizę wszelkich toczących się spraw sądowych, w szczególności sporów pracowniczych, cywilnoprawnych, egzekucyjnych, administracyjnoprawnych, karnych oraz arbitrażowych,
 • analizę prawną wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji.