Prawo konkurencji

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo z zakresu prawa konkurencji, świadcząc pomoc prawną w zakresie strategii działania na rynku, sposobów dystrybucji oraz kontroli cen, promocji i reklamy, tak by nie nosiły one znamion praktyk naruszających konkurencję. Ponadto Kancelaria świadczy doradztwo związane z nabywaniem i koncentracją przedsiębiorstw.

W zakresie pomocy prawnej w przedmiocie prawa konkurencji Kancelaria oferuje m.in.:

  • ocenę zgodności podejmowanych przez przedsiębiorców działań z przepisami prawa konkurencji, w tym przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie (m.in. legalność zawieranych porozumień, doradztwo z zakresu polityki cenowej),
  • weryfikację konieczności uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji fuzji, przejęć, nabycia majątku oraz przygotowanie wniosku w sprawie zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji,
  • przygotowanie w imieniu przedsiębiorców odpowiedzi na pytania i ankiety UOKiK, kierowane w związku z prowadzonymi badaniami rynkowymi,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu koncentracji, porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej i ochrony konsumentów.