Prawo cywilne

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo prawne, jak również reprezentuje Klientów przed sądami w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Do obszaru praktyki spraw objętych tą dziedziną prawa należy zaliczyć m.in. sprawy:

  • z zakresu prawa rzeczowego związane z ochroną własności, ochroną posiadania, zasiedzeniem, ustanowieniem służebności,
  • związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (nienależyte wykonanie zobowiązania) i deliktowej (odpowiedzialność z tytułu tzw. czynów niedozwolonych),
  • z zakresu szeroko rozumianego prawa zobowiązań (roszczenia umowne)
  • związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
  • związane z windykacją należności tzw. sprawy o zapłatę,
  • z zakresu prawa wekslowego,
  • z zakresu prawa konsumenckiego,
  • o rozwód i podział majątku,
  • spadkowe,
  • z zakresu prawa egzekucyjnego ( m.in. powództwo przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika).